Pravidlá používania Up Benefia

Platné od 01.05.2019

I. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Pravidlá používania Up Benefia (ďalej len „Pravidlá“) vydáva spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 313 966 74, DIČ: 2020321864, IČ DPH: SK2020321864, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. vložka číslo: 9085/B (ďalej len „UpSK“).
 2. Na terminologické vymedzenie pojmov použitých v Pravidlách sa podporne vzťahuje vymedzenie pojmov podľa Čl. 2 Všeobecných obchodných podmienok Up Benefia (ďalej len „VOP_BEN“).
 3. Pravidlá upravujú spôsob a pravidlá používania Up Benefia, ako aj práva a povinnosti UpSK, Klienta a Používateľa Up Benefia s tým súvisiace.
 4. UpSK zabezpečuje poskytnutie produktu Up Benefia Klientovi na účel, na ktorom sa UpSK s Klientom dohodli v Zmluve.
 5. Klient je povinný odovzdať Používateľom prístupové údaje do www.up-benefia.sk.
 6. Vlastníkom Up Benefia je UpSK.
 7. Klient sa zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Pravidiel a zabezpečí, aby ustanovenia Pravidiel dodržiaval každý Používateľ. V prípade, ak Používateľ poruší alebo nesplní ktorúkoľvek z povinností alebo záväzkov určených Pravidlami, Klient zodpovedá za porušenie alebo nesplnenie povinnosti alebo záväzku určených Pravidlami tak, ako keby porušil alebo nesplnil povinnosť alebo záväzok alebo záväzok on sám.
 8. UpSK si vyhradzuje právo Pravidlá jednostranne zmeniť, doplniť alebo zrušiť a to v súlade s VOP_BEN.

 

II. Použitie Up Benefia

 1. Do Up Benefia pristupujú Klient a Používateľ prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktorými sú emailová adresa a heslo. Klient i Používateľ majú každý vlastný Benefia Účet.
 2. Benefia Účet Klienta je elektronické konto v platforme Up Benefia, prostredníctvom ktorého je Klient evidovaný a slúži najmä na evidenciu Používateľov a Bodov Benefia na účtoch jednotlivých Používateľov.
 3. Benefia Účet Používateľa je elektronické konto v platforme Up Benefia, prostredníctvom ktorého je Používateľ evidovaný a sleduje najmä stav Bodov Benefia a transakcií s nimi spojených.
 4. Benefia Účet Obchodníka je elektronické konto v platforme Up Benefia, prostredníctvom ktorého je Obchodník evidovaný a sleduje najmä stav Bodov Benefia a transakcií s nimi spojených.
 5. Bod Benefia predstavuje hodnotu jedného eura a Klient zaň zaplatí až po tom, čo boli Body Benefia Používateľom použité.
 6. Používateľ bez platnej emailovej adresy si od Klienta prevezme list, v ktorom budú uvedené prihlasovacie údaje pre jeho prvé prihlásenie sa do Benefia účtu Používateľa.
 7. Klient je povinný pred odovzdaním Up Benefia Používateľovi poučiť Používateľa o použití Up Benefia a oboznámiť ho v plnom rozsahu s Pravidlami.
 8. Odsúhlasením Pravidiel používania Up Benefia Používateľ potvrdzuje, že bol s Pravidlami oboznámený, rozumie im a súhlasí s nimi.
 9. Body Benefia, resp. Poukaz Benefia, nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade, že cena tovarov a/alebo služieb bude nižšia ako hodnota, ktorú môže Používateľ použiť na úhradu prostredníctvom Bodov Benefia, resp. Poukazov Benefia, Používateľ nie je oprávnený žiadať vydanie sumy prevyšujúcej cenu v hotovosti alebo v inej forme.
 10. Akékoľvek otázky spojené s používaním Up Benefia môže Klient adresovať na tel. 02/ 32 55 34 45 a Používateľ Up Benefia na 02/ 32 55 35 60.

 

III. Použitie Bodov Benefia u Obchodníkov v Sieti Obchodníkov Up Benefia

 1. Klient pripisuje na Benefia Účet Používateľa Body Benefia, ktoré môžu Používatelia použiť v Sieti Obchodníkov Benefia.
 2. Používateľ sa môže rozhodnúť použiť Body Benefia niektorým z nasledovných spôsobov platby:
i) Priama platba Bodmi Benefia
ii) Platba jedným Poukazom Benefia
iii) Platba viacerými Poukazmi Benefia
iv) Kombinovaná platba
 
i) Priama platba Bodmi Benefia

Používateľ sa rozhodne za vybraný tovar či službu realizovať platbu tak, že nahlási Obsluhe Obchodníka, že chce platiť Bodmi Benefia. Obsluha Obchodníka sa prihlási do aplikácie s názvom OnePOS (webovej alebo mobilnej), ktorá je súčasťou riešenia Up Benefia, zadá sumu na úhradu, vypýta si od Používateľa mobilné číslo (treba nadiktovať to, ktoré Používateľ zaevidoval do platformy Up Benefia), ktoré Obsluha Obchodníka zadá do OnePOS aplikácie. Tým je Používateľ identifikovaný a môže sa rozhodnúť, koľko Bodov Benefia chce na platbu za tovar a/alebo službu použiť. Na základe informácie od Používateľa zadá Obsluha Obchodníka danú sumu do príslušného poľa v aplikácii OnePOS. Krátko nato dostane Používateľ na nadiktované mobilné číslo jednorazový SMS kód, ktorý musí Obsluhe Obchodníka oznámiť, aby sa mohol ukončiť proces platby. Po tom, čo Obsluha Obchodníka zadá SMS kód do aplikácie OnePOS, je platba ukončená. V prípade, že Používateľ nemá taký počet Bodov Benefia, aký nahlásil Obsluhe Obchodníka, platba neprebehne. V prípade, že počet Bodov Benefia je dostatočný, platba sa úspešne zrealizuje. V prípade, ak Požívateľ odmietne poskytnúť telefónne číslo Obchodníkovi a/alebo sa poskytnuté telefónne číslo nebude zhodovať s telefónnym číslom zaevidovaným do platformy Up Benefia a/alebo Používateľ nezaevidoval do platformy Up Benefia žiadne mobilné číslo a/alebo zaevidované mobilné číslo Používateľ v platforme Up Benefia vymazal, Priama platba Bodmi Benefia nebude možná. V súvislosti s Priamou platbou Bodmi Benefia sa Body Benefia považujú za použité momentom ich pripísania z Benefia Účtu Používateľa na Benefia účet Obchodníka.

 

ii) Platba jedným Poukazom Benefia

Platba Poukazom Benefia sa dá nazvať aj plánovanou, vzhľadom na to, že Používateľ si pred realizáciou platby u Obchodníka v rámci svojho účtu vygeneruje Poukaz Benefia. Online vytvorený Poukaz Benefia je možné si vytlačiť alebo ho kedykoľvek zobraziť prostredníctvom mobilnej aplikácie na zariadení Používateľa, a tak ho predložiť/ukázať Obsluhe Obchodníka. Samotný proces platby poukazom je nasledovný: Používateľ si vyberie tovar alebo službu a nahlási Obsluhe Obchodníka, že chce platiť Poukazom Benefia (ktorý predloží buď v papierovej, alebo elektronickej podobe). Obsluha Obchodníka sa prihlási do svojej aplikácie OnePOS, kde zadá sumu na úhradu za poskytnutý tovar alebo službu a nasníma alebo manuálne natypuje číslo Poukazu Benefia. Tým je Používateľ identifikovaný a v prípade, že Poukaz Benefia je platný, sa platba môže dokončiť. V prípade, že Poukaz Benefia pokrýva celú sumu na úhradu, platba bude úspešná. V prípade, že hodnota Poukazu Benefia prevyšuje sumu na úhradu, platba bude úspešná a Up Benefia automaticky vygeneruje na Benefia Účet Používateľa takzvaný zostatkový Poukaz Benefia, ktorý tvorí rozdiel medzi hodnotou Poukazu Benefia a cenou tovaru a/alebo služby, za ktorý Používateľ zaplatil Obchodníkovi  použitím Poukazu Benefia (ďalej len „Zostatkový poukaz“). Zostatkový poukaz je použiteľný rovnako ako Poukaz Benefia a má rovnakú časovú platnosť ako Poukaz Benefia, z ktorého bol vytvorený. Po uplynutí doby platnosti nie je možné Poukaz Benefia, resp. Zostatkový poukaz použiť. Body Benefia sa považujú za použité momentom vytvorenia Poukazu Benefia, a to bezohľadu na to, či boli Používateľom použité u Obchodníka. V prípade, že hodnota Poukazu Benefia nepokryje celú sumu na úhradu, Používateľ môže za tovar a/alebo službu platiť spôsobmi popísanými nižšie.

 
iii) Platba viacerými Poukazmi Benefia

V prípade, že Používateľ chce na platbu použiť viac Poukazov Benefia ako len práve predkladaný Poukaz Benefia, bude sa platba dokončovať prostredníctvom overovacieho SMS kódu, ktorý Používateľ prijme na mobilné číslo evidované v platforme Up Benefia a nahlási ho Obsluhe Obchodníka tak, ako je popísané pri Priamej platbe Bodmi Benefia. V prípade, ak Požívateľ odmietne poskytnúť telefónne číslo Obchodníkovi a/alebo sa poskytnuté telefónne číslo nebude zhodovať s telefónnym číslom zaevidovaným do platformy Up Benefia a/alebo Používateľ nezaevidoval do platformy Up Benefia žiadne mobilné číslo a/alebo zaevidované mobilné číslo Používateľ v platforme Up Benefia vymazal, dokončenie platby prostredníctvom overovacieho SMS kódu nebude možné.

 

vi) Kombinovaná platba

Kombinovaná platba môže byť započatá či už nahlásením telefónneho čísla Používateľa, alebo predložením Poukazu Benefia. V prípade, že Používateľ chce využiť viacero Poukazov Benefia, či kombinovať platbu Poukazom Benefia s Priamou platbou Bodmi Benefia, bude sa platba dokončovať prostredníctvom overovacieho SMS kódu, ktorý Používateľ dostane na mobilné číslo evidované v platforme Up Benefia a nahlási ho Obsluhe Obchodníka tak, ako je popísané pri Priamej platbe Bodmi Benefia. V prípade, ak Požívateľ odmietne poskytnúť telefónne číslo Obchodníkovi a/alebo sa poskytnuté telefónne číslo nebude zhodovať s telefónnym číslom zaevidovaným do platformy Up Benefia a/alebo Používateľ nezaevidoval do platformy Up Benefia žiadne mobilné číslo a/alebo zaevidované mobilné číslo Používateľ v platforme Up Benefia vymazal, Kombinovaná platba s použitím Bodov Benefia nebude možná.

 

 1. Používateľ si môže vytvoriť Poukaz Benefia vo výške od 1 eura. Automaticky vytvárané Zostatkové poukazy však môžu mať aj hodnotu nižšiu ako 1 euro. Horná hranica hodnoty Poukazu Benefia je limitovaná zostatkom Bodov Benefia na Benefia Účte Používateľa. Hodnota Bodov Benefia použitých na vytvorenie Poukazov Benefia bude Používateľovi zdanená a zodvodovaná pri najbližšom výplatnom termíne. Body Benefia sa považujú za použité momentom vytvorenia Poukazu Benefia, a to bezohľadu na to, či boli Používateľom použité u Obchodníka na platbu za tovary alebo ním poskytované služby.
 2. Storno platby Bodmi Benefia či Poukazmi Benefia je možné realizovať iba do 24:00 hod dňa, v ktorom bola platba realizovaná.

 

IV. Použitie Bodov Benefia na nákup benefitov z Katalógu interných benefitov, kupónov CADHOC a CADCHOC RELAX

 1. Používateľ môže Body Benefia použiť aj na nákup kupónov CADHOC, CADHOC RELAX alebo iných benefitov z Katalógu interných benefitov. Tieto produkty si môže používateľ zakúpiť prostredníctvom Up Benefia.
 2. Používateľ môže kupón CADHOC a CADHOC RELAX použiť v akceptačných miestach, t. j. prevádzkarni obchodníka, v ktorej obchodník poskytuje tovary a služby a akceptuje dané kupóny na základe zmluvného vzťahu s UpSK. Zoznam akceptačných miest je zverejnený na stránke www.up-slovensko.sk.
 3. Kupóny CADHOC a CADHOC RELAX nie je možné vymeniť za peniaze. V prípade, že cena tovarov a/alebo služieb bude nižšia ako hodnota, ktorú môže Používateľ použiť na úhradu prostredníctvom Kupónov, Používateľ nie je oprávnený žiadať vydanie sumy prevyšujúcej cenu v hotovosti alebo v inej forme.

 

V. Platnosť Bodov Benefia a Poukazov Benefia

 1. Body Benefia platia odo dňa ich pripísania na Benefia účet Používateľa do 31. 12. aktuálneho kalendárneho roku.
 2. Poukazy Benefia platia 90 dní od momentu ich vytvorenia – platnosť je zobrazená na každom Poukaze Benefia.
 3. Zostatkové Poukazy preberajú platnosť Poukazu Benefia, ktorý bol použitý na platbu a ktorého hodnota prevyšovala výšku sumy na úhradu. Napríklad, ak mal predložený Poukaz Benefia platnosť od vytvorenia do 15. 10. 2019, tak Zostatkový poukaz bude takisto platiť od svojho vytvorenia do 15. 10. 2019, t. j. do doby platnosti Poukazu Benefia, z ktorého bol vytvorený.
 4. Dňa 31. 12. aktuálneho roku o 24:00 sa Benefia účty Používateľov vynulujú. Ku koncu aktuálneho kalendárneho roka dostane Klient správu o nepoužitých Bodoch Benefia nachádzajúcich sa na Benefia Účte Používateľa a rozhodne sa, či tieto Body Benefia opätovne nabije na Benefia Účet Používateľa, alebo nie.

 

VI. Overenie zostatku na Benefia účte Používateľa

 1. Používateľ si môže stav svojho Benefia Účtu Používateľa skontrolovať prostredníctvom
i) webovej aplikácie na www.up-benefia.sk, alebo
ii) mobilnej aplikácie „Up Benefia“ z obchodu Google play pre Androidy
iii) mobilnej aplikácie „Up Benefia“ z obchodu Apple store pre zariadeni s iOS
 

VII. Povinnosti Používateľa

 1. Používateľ je povinný:

- Držať prihlasovacie údaje do Up Benefia v tajnosti, aby neprišlo k ich zneužitiu.

- Narábať s vytlačenými Poukazmi Benefia tak, aby neprišlo k ich odcudzeniu alebo zneužitiu treťou osobou.

 1. UpSK nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Používateľom, Klientom alebo tretím osobám v dôsledku použitia Up Benefia v rozpore s Pravidlami, VOP_BEN, ako aj v dôsledku zneužitia, krádeže alebo používania Up Benefia inou osobou.

  

VIII. Benefia Účet Používateľa

 1. Používateľ má k dispozícii Benefia Účet Používateľa na webovej stránke www.up-benefia.sk.
 2. Používateľ má v Benefia Účte Používateľa prístup k informáciám o:

- zostatku Bodov Benefia a Poukazov Benefia a ich platnosti,

- transakciách u Obchodníkov v Sieti Obchodníkov Benefia,

- transakciách spojených s bodmi od Klienta

a má možnosť filtrovať údaje podľa rôznych parametrov.

 

IX. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné v samostatnom dokumente UpSK s názvom Ochrana osobných údajov – produkt Up Benefia, ktorý je zverejnený na stránke www.up-benefia.sk


X. Záverečné ustanovenia

 1. Pravidlá zverejňuje UpSK na webovej stránke www.up-benefia.sk.
 2. Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 05. 2019.