Ochrana osobných údajov – produkt Up Benefia

 

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. rešpektuje svojich klientov, používateľov služieb, dodávateľov a všetky osoby, s ktorými komunikuje. Váži si vzájomnú dôveru a dbá na dodržiavanie legislatívnych noriem, najmä na ochranu údajov a súkromia dotknutých osôb, a preto v plnej miere uplatňuje požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

 

Inovácia je jednou z hodnôt našej spoločnosti. Pri všetkých nových službách a produktoch, ktoré pripravujeme, sa zaväzujeme dodržiavať zásadu minimálneho zberu a bezpečného spracúvania osobných údajov. Taktiež využívame moderné technické zabezpečenie na ochranu osobných údajov. Naši zamestnanci sú vyškolení v oblasti bezpečného narábania s údajmi a srdcom firemnej kultúry je dbať na práva jednotlivcov, čoho je ochrana osobných údajov prirodzenou súčasťou.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako „GDPR”) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími predpismi.

 

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie spolupracujúce osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, ako aj o všetkých údajoch týkajúcich sa používateľov našich produktov a služieb či už v papierovej či elektronickej podobe. Výnimkou nie je ani produkt Up Benefia.

 

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v systéme Up Benefia je Váš zamestnávateľ alebo Váš obchodný partner, ktorý Vám poskytol výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia. Ten nás poveril spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom poskytovania výhod a benefitov a realizovania jeho sociálnej a motivačnej politiky, prípadne realizovania rôznych marketingových kampaní. Identifikačné údaje a kontaktné údaje Vášho zamestnávateľa alebo Vášho obchodného partnera, ktorý Vám poskytol výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia, získate priamo od neho.

 

Účelom spracúvania osobných údajov spracúvaných v systéme Up Benefia je poskytovanie výhod a benefitov a realizovanie sociálnej a motivačnej politiky, prípadne realizovanie rôznych marketingových kampaní. Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. spracúva Vaše osobné údaje iba v rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých s Vašimi zamestnávateľmi alebo Vašimi obchodnými partnermi, ktorí Vám poskytli výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia.

 

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje sa v produkte Up Benefia spracúvajú, ste Vy ako zamestnanci našich klientov, prípadne obchodní partneri našich klientov, ak sa Vám naši klienti (Vaši zamestnávatelia alebo Vaši obchodní partneri) rozhodli poskytnúť výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia.

 

Rozsah údajov, ktoré spracúvame, tvoria identifikačné údaje (ID zamestnanca, titul, meno a priezvisko), kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo, a to aj súkromné), údaje o zamestnávateľovi alebo obchodnom partnerovi (príslušnosť ku konkrétnemu zamestnávateľovi alebo obchodnému partnerovi), pohlavie, dátum narodenia, dátum začiatku pracovného pomeru, dátum ukončenia pracovného pomeru, pracovná pozícia, pobočka a oddelenie v rámci pobočky zamestnávateľa.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov určuje Váš zamestnávateľ, prípadne Váš obchodný partner, ktorý využíva systém Up Benefia pri poskytovaní výhod, benefitov a pri realizácii svojej sociálnej a motivačnej politiky.

 

Okrem Vášho zamestnávateľa, prípadne Vášho obchodného partnera, ktorý Vám poskytol výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia a spoločnosti Up Slovensko, s. r. o.  môžu byť osobné údaje poskytnuté, resp. sprístupnené spoločnosti poskytujúcej softvérové riešenie Up Benefia, poskytovateľom cloudových a softvérových služieb, prípadne v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní, úradom a inštitúciám pri výkone ich kontrolnej činnosti). V prípade poskytnutia osobných údajov iným príjemcom Vám poskytne o tom informáciu Váš zamestnávateľ, prípadne Váš obchodný partner, ktorý Vám poskytol výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia.

 

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. získava osobné údaje od svojich klientov, Vášho zamestnávateľa alebo Vášho obchodného partnera, ktorí využívajú systém Up Benefia pri poskytovaní výhod, benefitov a pri realizácii svojej sociálnej a motivačnej politiky. Niektoré údaje získavame na základe poverenia Vášho zamestnávateľa alebo obchodného partnera, ktorý Vám poskytol výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia, aj priamo od Vás cez portál Up Benefia.

 

Osobné údaje budú v systéme Up Benefia uchovávané maximálne po dobu, ktorú Váš zamestnávateľ alebo Váš obchodný partner, ktorý Vám poskytol výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia, bude využívať naše služby produktu Up Benefia, prípadne do odvolania Vášho súhlasu, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na právnom základe Vášho dobrovoľného súhlasu.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie, prípadne Európskeho hospodárskeho priestoru. Využívame bezpečné služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EÚ. V súčasnosti nevykonávame a ani neplánujeme prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

 

Aké sú vaše práva ako dotknutej osoby?

 

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Vaše práva sú nasledovné:

 

  • Právo na prístup k údajom: Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov.
  • Právo na opravu údajov: Máte právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené Vaše nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
  • Právo na výmaz: Máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, keď dotknuté osoby odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvaných osobných údajov, a to na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
  • Právo na prenos: Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo sebe. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb.
  • Právo namietať: Máte právo namietať z dôvodov spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

 

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

 

Zodpovednou osobnou spoločnosti Up Slovensko, s. r. o. na uplatnenie práv dotknutých osôb je spoločnosť Data Protection Services s.r.o., ktorá je Vám k dispozícii e-mailom na adrese: dpo_upslovensko@dpservices.sk. V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dispozícii na gdpr@up-slovensko.sk

 

Kontaktné údaje na dozorný orgán

 

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12820 07, Bratislava 27Slovenská republika, IČO: 36064220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Myslíme na bezpečnosť

 

Ochrana osobných údajov nie je pre nás len formálna záležitosť a aby sme zabezpečili nielen ochranu osobných údajov, ale aj komfort dotknutých osôb, prijali sme rôzne bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia. Tieto neprestajne aktualizujeme s cieľom maximálne predchádzať akémukoľvek bezpečnostnému incidentu. Pri prenosoch dáta šifrujeme a spracovanie prebiehajú vo vnútri VPN, ktorá je chránená. Vzhľadom na rozvoj našej činnosti či zmeny prostredia si vyhradzujme právo tieto podmienky kedykoľvek upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že ich zmeníme podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke.

 

 

Poznámka: Pri spracúvaní osobných údajov v rámci produktu Up Benefia majú naši klienti, Váš zamestnávateľ alebo Váš obchodný partner, ktorí Vám poskytli výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia, postavenie prevádzkovateľov. V praxi to znamená, že zodpovednosť za správne určenie právneho základu, rozsahu spracúvaných osobných údajov, ako aj doby spracúvania osobných údajov, majú naši klienti. My sa v plnej miere zaväzujeme dodržiavať zmluvy o spracúvaní osobných údajov uzavreté s našimi klientmi, ktorí Vám poskytli výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia.

 

V prípade nejasností alebo požiadavky o konkrétnejšie informácie sa prosím obráťte na Vášho zamestnávateľa alebo Vášho obchodného partnera, ktorí Vám poskytli výhody a benefity využiteľné cez službu Up Benefia.

 

Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom gdpr@up-slovensko.sk alebo telefonicky na 02/ 32 55 35 45 či písomne na Up Slovensko, s. r. o., P.O.Box 109, 820 05 Bratislava 25.

 

Využívanie doplnkov sociálnych sietí:

 

Naša webová stránka používa nasledujúce doplnky sociálnych médií: LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Zásuvné moduly môžu byť označené tlačidlami sociálnych médií označenými logom poskytovateľa príslušných sociálnych sietí. Tieto doplnky sú implementované pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na našej webovej stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak kliknete na niektorý z doplnkov, odošlú sa vaše osobné údaje: Aktiváciou doplnku sa dáta automaticky prenášajú na príslušného poskytovateľa doplnkov a uloží ich (v prípade poskytovateľov z USA vaše osobné údaje budúa uložené v USA). Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani nevieme, aký je rozsah zhromažďovania údajov, účelov alebo retenčných období.